Une estampe de Yamazaki Toshinobu (1889)

Estampe de Yamazaki Toshinobu