Une estampe de Kokei Tsuruya (1988)

Estampe de Kokei Tsuruya